O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli w dniu 29.02.1960 r. pod nr RS.480 pod nazwą „Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu". W dniu 28.02.1968 r. pod nr RS.85 została wpisana zmiana nazwy Spółdzielni na „Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu". Sąd Powiatowy w Nowej Soli postanowieniem z dnia 17.10.1972 r. zarejestrował kolejną zmianę nawy Spółdzielni na „Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Żaganiu". Obecnie obowiązująca nazwa Spółdzielni została zarejestrowana pod nr RS.463 postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowej Soli w dniu 03.03.1976 r. Wywiązując się z ustawowego obowiązku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze, w VIII Wydziale Gospodarczym w dniu 18.12.2001 r. 

Spółdzielnia zarejestrowana została pod nr KRS: 0000074476. Obecnie celem pracy Zarządu oraz organów samorządowych jest poprawa warunków zamieszkania członków Spółdzielni i ich rodzin, zapewnienie bezpieczeństwa i dążenie do optymalizacji kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z naszymi budynkami. Prowadzenie racjonalnej gospodarki remontowej oraz systematyczną analizę kosztów eksploatacji. Spółdzielnią kieruje Zarząd, a kontrolę i nadzór nad działalnością sprawuje Rada Nadzorcza wg. kompetencji i zakresu określonego w Statucie Spółdzielni oraz w obowiązujących Regulaminach. Ponadto Spółdzielnia podlega kontroli pod względem gospodarności, rzetelności i legalności działania - jakimi są: lustracja 
w zakresie badania sprawozdań finansowych, kontrole zewnętrzne przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, kontrole bankowe i inne. Dotychczasowe działania doprowadziły do całkowitego uregulowania stanu prawnego posiadanych gruntów i w związku z tym nie ma problemów w ustanowieniu odrębnej własności mieszkań w zasobach Spółdzielni. Spółdzielnia jest stabilna finansowo i jest wiarygodnym partnerem w zakresie swojej działalności. 

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Spółdzielni to:

1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz.1848, z   2004 r. nr 99, poz. 1001, z 2005 r. nr 122, poz. 1024, z 2006 r. nr 94, poz. 651, z 2007 r. nr 125, poz.873 oraz z 2008 r. nr 163, poz. 1014, nr 225, poz. 1503 oraz z 2009 r. nr 77, poz. 649) 
2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. - o spółdzielniach mieszkaniowych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 63, poz. 591, z 2005 r. nr 72, poz. 643, nr 122, poz. 1024, nr 167, poz. 1398, nr 260, poz. 2184, z 2006 r. nr 165, poz. 1180, z 2007 r. nr 125, poz. 873, z 2008 r. nr 235, poz. 1617, oraz z 2009 r. nr 65, poz. 545)
2.1 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. - o zmianie ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych (publikacja : Dz.U. z 2009 r. nr 202, poz. 1550)
2.2 Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (publikacja : Dz.U. z 2009 r. nr 233, poz. 1779)
3. Ustawa z dnia 19.08.2011 r. - o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (publikacja: Dz.U. z 26.09.2011 r. nr 201, poz. 1180)
4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2014 r. (sygn. akt. III CZP 122/13)

Zgodnie z w/w uchwałą Spółdzielnia Mieszkaniowa nie musi mieć zgody 100% właścicieli lokali wyodrębnionych, aby gospodarować budynkiem w ramach zarządu powierzonego, również przy podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd, czyli m.in. załatwianie formalności i realizacji działań związanych z ocieplaniem budynków, wymianą instalacji w częściach wspólnych, itp.