O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli w dniu 29.02.1960 r. pod nr RS.480 pod nazwą „ Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu ". W dniu 28.02.1968 r. pod nr RS.85 została wpisana zmiana nazwy Spółdzielni na „ Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu ". Sąd Powiatowy w Nowej Soli postanowieniem z dnia 17.10.1972 r. zarejestrował kolejną zmianę nawy Spółdzielni na „ Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Żaganiu ". Obecnie obowiązująca nazwa Spółdzielni została zarejestrowana pod nr RS.463 postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowej Soli w dniu 03.03.1976. Wywiązując się z ustawowego obowiązku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, w VIII Wydziale Gospodarczym w dniu 18.12.2001 r. 

Spółdzielnia zarejestrowana została pod nr KRS: 0000074476. Obecnie celem pracy Zarządu oraz organów samorządowych jest poprawa warunków zamieszkania członków Spółdzielni i ich rodzin, zapewnienie bezpieczeństwa i dążenie do optymalizacji kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z naszymi budynkami. Prowadzenie racjonalnej gospodarki remontowej oraz systematyczną analizę kosztów eksploatacji. Spółdzielnią kieruje Zarząd, a kontrolę i nadzór nad działalnością sprawuje Rada Nadzorcza wg. kompetencji i zakresu określonego w Statucie Spółdzielni oraz obowiązujących Regulaminach . Ponad to Spółdzielnia podlega kontroli pod względem gospodarności , rzetelności i legalności działania - jakimi są : lustracja w zakresie badania sprawozdań finansowych, kontrole zewnętrzne przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy , Urząd Skarbowy , ZUS , kontrole bankowe i inne. Dotychczasowe działania doprowadziły do całkowitego uregulowania stanu prawnego posiadanych gruntów i w związku z tym nie ma problemów w ustanowieniu odrębnej własności mieszkań w zasobach Spółdzielni. Spółdzielnia jest stabilna finansowo i jest wiarygodnym partnerem w zakresie swojej działalności. 

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Spółdzielni to :

1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (publikacja : tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz.1848, z   2004 r. nr 99, poz. 1001, z 2005 r. nr 122, poz. 1024, z 2006r. nr 94 , poz. 651, z 2007 r. nr 125, poz.873 oraz z 2008 r. nr 163, poz. 1014, nr 225, poz. 1503 oraz z 2009 r. nr 77, poz. 649) 
2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. - o spółdzielniach mieszkaniowych ( publikacja : tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119 , poz. 1116 , z 2004 r. nr 19 , poz. 177 , nr 63 , poz. 591 , z 2005 r. nr 72 , poz. 643 , nr 122 , poz. 1024 , nr 167 , poz. 1398 , nr 260 , poz. 2184 , z 2006 r. nr 165 , poz. 1180 , z 2007 r. nr 125 , poz. 873 , z 2008 r. nr 235 , poz. 1617 , oraz z 2009 r. nr 65 , poz. 545)
2.1 Ustawa z dnia 24 września 2009 r. - o zmianie ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych (publikacja : Dz.U. z 2009 r. nr 202, poz. 1550)
2.2 Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (publikacja : Dz.U. z 2009 r. nr 233, poz. 1779)
3. Ustawa z dnia 19.08.2011 r. - o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (publikacja : Dz.U. z 26.09.2011 r. nr 201, poz. 1180)
4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2014 r. (syg. akt. III CZP 122/13)

Zgodnie z w/w uchwałą Spółdzielnia Mieszkaniowa nie musi mieć zgodny 100% właścicieli lokali wyodrębnionych, by gospodarować budynkiem w ramach zarządu powierzonego, również przy podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd, czyli m.in. załatwianie formalności i realizacji działań związanych z ocieplaniem budynków, wymianą instalacji w częściach wspólnych, itp.