RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) zwane dalej RODO.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żaganiu informujemy, że na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu poniżej określone prawa:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu z siedzibą w Żaganiu, 
ul. Sosnowa 40, 68-100 Żagań, zwana dalej Spółdzielnią.
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu, ul. Sosnowa 40, 68-100 Żagań lub e-mail: smzagan@wp.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żaganiu odbywa się dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania 
i administrowania nieruchomościami.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żaganiu na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu wykonywania naszych usług. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko uprawnione na podstawie przepisów prawa podmioty.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.