Informacja

Informacja


w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze


Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt P 17/10, z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt K 36/12, oraz z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt K 60/13.

Ustawodawca zdecydował, że członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią. Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej, a także niewnoszeniem wpisowego i udziałów.


Każdy kto posiada:


· spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
· spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
· roszczenie o ustanowienie prawa lokatorskiego,
· ekspektatywę własności,
· prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub wolnostojącym,
· ułamkowy udział we współwłasności garażu,


staje się z mocy prawa członkiem spółdzielni z dniem wejścia ustawy w życie, tj. 09.09.2017 r.


Członkami spółdzielni z mocy prawa stają się oboje małżonkowie, ale tylko jeśli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie albo wspólnie się o nie ubiegają.


Jest też członkostwo fakultatywne w przypadku nabywcy prawa odrębnej własności, skutkiem tego pozostaje konieczność złożenia deklaracji członkowskiej oraz możliwość złożenia wypowiedzenia członkostwa.


W ustawie określono również kiedy członkostwo ustaje tj., w przypadku:


· wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
· zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
· zbycia odrębnej własności lub udziału w tym prawie,
· zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
· rozwiązania umowy o budowę lokalu.


Powyższe oznacza, że od dnia wejścia w życie nowelizacji nie mają miejsca w spółdzielniach mieszkaniowych zastosowania przepisy Prawa spółdzielczego dotyczące wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków.


Ustanie członkostwa następuje dopiero w wypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w danej spółdzielni.


Zmiany w ustawie również dotyczą wygaśnięcia prawa do lokalu. I tu, spółdzielnia będzie mogła w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.


Dookreślono także regulacje dotyczące udziału członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu, przewidując, iż może on uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

WRÓĆ