Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu

ul. Sosnowa 40, 68-100 Żagań

tel. 68 477 21 40 fax. 68 477 21 55

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu informuje, że w dniach 4-7 czerwca 2019 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

Porządek obrad oraz wzór pełnomocnictwa dostępne są w zakładce : Formularze do pobrania.


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żaganiu informujemy, że na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu poniżej określone prawa :

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu z siedzibą w Żaganiu, ul. Sosnowa 40, 68-100 Żagań, zwana dalej Spółdzielnią.

2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres : Inspektor Ochrony Danych Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu, ul. Sosnowa 40, 68-100 Żagań lub e-mail : smzagan@wp.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żaganiu odbywa się dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię mieszkaniową w Żaganiu na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu wykonywania naszych usług. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko uprawnione na podstawie przepisów prawa podmioty.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


I N F O R M A C J A

Informacja


w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze


Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt P 17/10, z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt K 36/12, oraz z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt K 60/13.

Ustawodawca zdecydował, że członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa i przysługuje wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią. Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej, a także niewnoszeniem wpisowego i udziałów.


Każdy kto posiada:


· spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
· spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
· roszczenie o ustanowienie prawa lokatorskiego,
· ekspektatywę własności,
· prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub wolnostojącym,
· ułamkowy udział we współwłasności garażu,


staje się z mocy prawa członkiem spółdzielni z dniem wejścia ustawy w życie, tj. 09.09.2017 r.


Członkami spółdzielni z mocy prawa stają się oboje małżonkowie, ale tylko jeśli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie albo wspólnie się o nie ubiegają.


Jest też członkostwo fakultatywne w przypadku nabywcy prawa odrębnej własności, skutkiem tego pozostaje konieczność złożenia deklaracji członkowskiej oraz możliwość złożenia wypowiedzenia członkostwa.


W ustawie określono również kiedy członkostwo ustaje tj., w przypadku:


· wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
· zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
· zbycia odrębnej własności lub udziału w tym prawie,
· zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
· rozwiązania umowy o budowę lokalu.


Powyższe oznacza, że od dnia wejścia w życie nowelizacji nie mają miejsca w spółdzielniach mieszkaniowych zastosowania przepisy Prawa spółdzielczego dotyczące wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków.


Ustanie członkostwa następuje dopiero w wypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w danej spółdzielni.


Zmiany w ustawie również dotyczą wygaśnięcia prawa do lokalu. I tu, spółdzielnia będzie mogła w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.


Dookreślono także regulacje dotyczące udziału członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu, przewidując, iż może on uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.


Dyżury Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu informuje, że od miesiąca stycznia 2017r. wznowione zostają dyżyry Członków Rady Nadzorczej.

Dyżyry odbywać się będą w każdy 3-ci wtorek miesiąca w godzinach od 1400 do 1500.


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej

Witamy na stronie www Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Na stronie publikujemy najważniejsze informacje i udostępniamy dla członków Spółdzielni dokumenty z pracy organów samorządowych, które przedstawiają działalność Spółdzielni. Zapraszamy do częstych odwiedzin.


Dostęp do informacji

W trosce o bezpieczeństwo informacji prosi się członków Spółdzielni Mieszkaniowej o dokonanie rejestracji aby posiadać dostęp do informacji zgodnie z Art81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tj. dostęp do regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych.

Rejestrację należy dokonać w siedzibie Spółdzielni w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 pokój nr 10. Należy okazać dowód osobisty.

 

Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został system przydzielania dostępu do strefy członka spółdzielni mieszkaniowej.

W celu otrzymania loginu prosimy przed przybyciem do biura potwierdzić telefonicznie swój zamiar.

Telefon kontaktowy : 68 477 21 42

Osoba do kontaktu : Krzysztof Mordak

 

 Strefa Członka SM

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 61

Wczoraj: 107

W bieżącym miesiącu: 1653

Wszyscy: 83364