Przetarg ofertowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żaganiu ul. Sosnowa 40

ogłasza przetarg ofertowy na:

  1. Wykonanie rocznych kontroli instalacji gazowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
  2. Wykonanie pięcioletnich kontroli instalacji elektrycznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i wolnostojących lokalach handlowo-usługowych.

Obszar prowadzenia usługi – budynki Spółdzielni Mieszkaniowej w miejscowościach: Żagań, Tomaszowo, Iłowa i Gozdnica.

Szczegółowe informacje określają specyfikacje przetargowe w cenie 200,00 zł. brutto dla każdego przetargu, które należy pobrać w dziale techniczno-remontowym Spółdzielni, po okazaniu dowodu wpłaty na konto nr 20 10205460 0000 5902 0003 6475.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni, ul. Sosnowa 40
w terminie do 29.02.2024 r. do godz. 1400.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dalszych bezpośrednich negocjacji z oferentami oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Spółdzielni.

WRÓĆ